Кобилянський Борис Борисович

Kobylianskyi Borys 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта  1. Українська інженерно-педагогічна академія, 2006 р.,
спеціальність: Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок; кваліфікація: інженер-електронік, викладач в галузі радіоелектроніки.

2. Українська інженерно-педагогічна академія, 2007 р., спеціальність: системи управління і автоматики, кваліфікація: інженер-електронік, дослідник.

3. Українська інженерно-педагогічна академія, 2014 р., спеціальність: Професійна освіта. Охорона праці; кваліфікація: інженер з охорони праці, викладач дисциплін в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.03 – Системи та процеси керування.
Тема дисертації: «Синтез систем робостного управління обмотувальними машинами».
Вчене звання Доцент кафедри електроніки і комп’ютерних технологій систем управління.
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Автоматизовані системи  управління технологічними процесами
2. Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі
3. Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
4. Теорія автоматичного управління
5. Елементи систем автоматики
6. Теорія електроприводу
Публікації Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Prediction of possible injuries at coal enterprises / B. Kobilyanskiy// Metallurgical and Mining Industry. 2014. – №6. – P.70-77. (Scopus id 21100197765)

2.  Kobylianskyi, В. Destruction of rocks by the non-explosive depleting compounds during mining / Sakhno S., Kobylianskyi В., Sakhno // Mining of Mineral Deposits. ­ 2016. – № 10(1), рр. 25–30.

3. KobilyanskyB. Development of the mathematical model of the biotreatment process of water – soluble gaseous emissions /Аnna Bakhareva, Oleksii Shestopalov, Olesya Filenko, Tetiana Novozhylova, Boris Kobilyansky// Technology of organic and inorganic substances. Ecology. – 2017. – № 2/6 (86). – Р. 56-62.

4. Кобылянский Б.Б. Экспериминтальное исследование влияния пространственного расположения датчиков магнитного поля на эфективность транспортной системы активного экранирования магнитного поля линий электропередачи /Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй И.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – №1. – С. 16-20.

5. Кобылянский Б.Б. Cинтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи различного конструктивного исполнения с учетом особеностей пространственно-временного распределения магнитного поля /Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй И.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – №6. – С. 29-33.

6. Кобилянський Б.Б. Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, создаваемого в жилойзоне несколькими воздушными линиями электропередачи / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй І.В., Вініченко О.В., Кобилянський Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка.– №1. –2018.– С.41–45.

7. Кобилянський Б.Б. Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линийэлектропередачи/ Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй І.В., Вініченко О.В., Кобилянський Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка. – №2. – 2018. – С. 36–40.

8. Kobilyanskiy B.B. // Improving of electromechanical stabilization systems accuracy Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V., Kobilyanskiy B.B. / Electrical Engineering & Electromechanics. 2019. no.2. – P. 21-27. doi: 10.20998/2074-272X.2019.2.04 (http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2019.2.04/163433) (входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Elibrary (РІНЦ), Index Copernicus)

9. Kobilyanskiy B.B. Robust Anisotropic Control by Cable Winding Machine // B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, I.V. Bovdui, B.B. Kobilyanskiy / Proceedings of 2019 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. – 2019. – PP. (Scopus)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Кобилянський Б.Б. Измеритель магнитного потока системы диагностики электромагнитов / В.В Коломиец, С.Н. Лутай, Б.Б. Кобилянський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». –2015. – № 12(1121).  – С.134-135.

2. Кобилянський Б.Б. Устройство диагноститки электромагнитов / В.В Коломиец, С.Н. Лутай, Б.Б. Кобилянський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». –2015. – № 12(1121). – С.136-137.

3. Застосування методів непараметричної статистики для оцінки деяких особливостей гірничого виробництва / Б.Б. Кобилянський, А.Г. Мнухін // УгольУкраини. – 2016. – №3 (711), – С.44 -48 с.

4. Багатокритеріальний синтез нелінійних робастних електромеханічних систем / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Волошко О.В., Кобилянський Б.Б. // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наукових праць. Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – №27(1249). – С. 58–61.

5. Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с одной компенсационной обмоткой / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Бовдуй І.В., Волошко О.В., Віниченко О.В., Кобилянський Б.Б. // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: Зб. наукових праць. Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – №27(1249). – С. 99–102.

6. Електромеханічна слідкуюча система із анізотропійним регулятором / Кузнецов Б.І., Бовдуй І.В., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Кобилянський Б.Б. // Національний університет «Львівська політехніка», Сomputational problems of electrical engineering. Vol. 8, – № 2, 2018, – С. 49-58.

7. Mitigation of magnetic field from overhead power lines with triangular conductor arrangements using active shielding systems/ Кузнецов Б.І., Бовдуй І.В., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Кобилянський Б.Б. // Національний університет «Львівська політехніка», Computational problems of electrical engineering. Vol. 9, No. 1, 2019, Pp. 5-13.

8. Математична модель п’єзорезонансної коливальної системи на основі матрично-операторного метода / Семенець Д.А., Д.П. Васильчук, Романуша В.О., Кобилянський Б.Б., Нефьодова І.В. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. –№ 46, 2019. – . С. 25-32.

9. Використання матрично-операторного методу для дослідження товщинно-зсувних коливань кварцових резонаторів / Семенець Д.А., Д.П. Васильчук, Кобилянський Б.Б., Романуша В.О. // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки» – Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Том 31 (70). – № 4, 2020. – С. 38-46.

Монографії:

1. Колективна монографія. Investigation of the mutualinfluence of a number of industrial and natural factors that have anegative impact on the process of the underground coal mining / Mnukhin A.G., Kobylianskiy B.B. // Innovative development of resource-saving technologiesfor mining. Multi-authored monograph. – Sofia: PublishingHouse “St.IvanRilski”, 2018. – P. 312–330.

2. Колективна монографія. Analysis of global trends in the change of traumatism in the mining industry and the development of ways in reducing it in the coal mines of Ukraine / Kobyliansky B.B., Mikhalchenko G.G. // Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph. – Sofia: Publishing House “St. Ivan Rilski”, 2018. – P. 244–263.

3. Колективна монографія. Improvement of personnel protection equipment inblasting operations in underground mine workings / Kobylianskyi B.B., Mnukhin A.G., Zalyzhna G.V. // Recommended for publication by the Academic Board of the SIHE “KryvyiRih National University”, Minutes No9, 29.05.2018.

4. Колективна монографія. Б.Б.Кобилянський. Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами. Монографія. / Шапорев В.П., Шестопалов О.В., Мамедова О.О., Бахарєва Г.Ю. та інші // Національний технічний університет «ХПІ». 2015.  –225с.

Патенти:

1. Кобилянський Б.Б. Спосіб аерогазового контролю шахтної атмосфери / Кобилянський Б.Б., Михальченко Г.Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201803765 від 06.04.2018. Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.

2. Кобилянський Б.Б. Спосіб аерогазового контролю атмосфери вугільних шахт / Кобилянський Б.Б., Михальченко Г.Г., Білич М.М. // заявка на винахід № a201804622 від 26.04.2018. Опубліковано 10.07.2018, бюл. № 13.

3. Пат. Україна, МПК (2018.01). Спосіб контролю вмісту метану в шахтній атмосфері / Кобилянський Б.Б., Михальченко Г.Г., Залужна Г.В.; заявник і власник патенту Кобилянський Б.Б. – № 129257; заявл. 23.04.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. №20.