Кузнецов Борис Іванович

Kuznetsov Borys 

Доктор технічних наук, професор.

Освіта Харківський політехнічний інститут, 1975 р.,
спеціальність: автоматизовані системи управління, кваліфікація: інженер-системотехнік
Вчений ступінь Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Тема дисертації: «Синтез структур і оптимізація багатоканальних квазіітераційних систем (на прикладі управління геометричними параметрами прокату)».
Вчене звання Професор кафедри систем управління і автоматизації промислових установок.
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах
Публікації Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zx8_ww4AAAAJ&hl=uk&oi=sra
Профіль ORCID: 0000-0002-1100-095X

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Экспериментальное исследование влияния пространственного расположения датчиков магнитного поля на эффективность транспортной системы активного экранирования магнитного поля линий электропередачи /Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй И.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка. – 2017. – №1. – С. 16-20.

2.  Cинтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи различного конструктивного исполнения с учетом особенностей пространственно-временного распределения магнитного поля /Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй И.В., Виниченко Е.В., Кобылянский Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка. – №6. – 2017. – С. 29-33.

3. Одноконтурное активное экранирование магнитного поля, создаваемого в жилой зоне несколькими воздушными линиями электропередачи / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй І.В., Вініченко О.В., Кобилянський Б.Б.// Електротехніка і електромеханіка.– №1. – 2018. – С.41–45.

4. Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Волошко А.В., Бовдуй І.В., Вініченко О.В., Кобилянський Б.Б. // Електротехніка і електромеханіка. – №2. – 2018. – С. 36–40.

5. Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines. / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В., Волошко А.В., Вініченко О.В. // Електротехніка і електромеханіка. – №5. – 2018. – С. 34-38.

6. Improving of electromechanical servo systems accuracy / Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В. // Електротехніка і електромеханіка. – №6. – 2018. – С. 33-37.

7. Improving of electromechanical stabilization systems accuracy // Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Bovdui I.V., Kobilyanskiy B.B. / Electrical Engineering & Electromechanics. 2019. no.2. – P. 21-27. doi: 10.20998/2074-272X.2019.2.04

8. Robust Anisotropic Control by Cable Winding Machine / Кузнецов Б.І., Бовдуй І.В., Нікітіна Т.Б., Кобилянський Б.Б. // Proceedings of 2019 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. – 2019. – PP. 38-41.

9. Improving of Accuracy of Electromechanical Servo Systems with Distributed Parameter of Plant Mechanical Part / Кузнецов Б.І., Бовдуй І.В., Нікітіна Т.Б. //  Proceedings of  2019. International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University. –  2019. – PP. 42-45.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Метод синтеза замкнутых систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи / Б.И. Кузнецов, А.Н. Туренко, Т.Б. Никитина, А.В. Волошко, В.В. Коломиец // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 4. – С. 8-10.

2. Дослідження динамічних характеристик двомасової електромеханічної системи у різних режимах роботи / Б.І. Кузнецов, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, В.В. Хоменко // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016. – №22. – С. 44-48.

3. Багатокритеріальний синтез нелінійних робастних електромеханічних систем / Б.І. Кузнецов, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, О.В. Волошко, Б.Б. Кобилянський // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2017. – 27 (1249). – С. 58-62.

4. Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с вертикальным расположением токопроводов с помощью одной компенсационной обмотки / Б.І. Кузнецов, Б.Б. Кобилянський, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, О.В. Волошко // Електротехнічні та комп’ю-терні системи. – № 25 (101). – 2017. – C. 402–408.

5. Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В., Кобилянський Б.Б. Електромеханічна слідкуюча система із анізотропійним регулятором. Сomputational problems of electrical engineering. Vol. 8, No. 2, 2018, Pp. 49-58.

6. Method of synthesis of nonlinear electromechanical servo systems / B.I. Kuznetsov, A.M. Turenko, T.B. Ni-kitina, I.V. Bovdui, V.V. Kolomiets // Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2019. – vol. 52. – P. 49-53.

7. Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В., Кобилянський Б.Б. Зниження магнітного поля повітряних леп із трикутним розташуванням проводів використовуючи активне екранування. Сomputational problems of electrical engineering. Vol. 9, No. 1, 2019, Pp. 5-13.